Privacyverklaring

Persoonlijke Coaching Hanneke de Jong gevestigd te Harderwijk is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Ik zet mij in om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:         

           zorgvuldig omga met uw persoonlijke gegevens.
           ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens.

Contactgegevens

Hanneke de Jong

Noorderhoofd 267
3846JV Harderwijk

Telefoon: 0654985398

Email:  mail@hannekedejong.com
Website: www.hannekedejong.com

Ik ben zelf de Functionaris Gegevensbescherming van Persoonlijke Begeleiding Hanneke de Jong.

Wet en beroepscode

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging te weten de NVTA  (Nederlandse Vereniging voor Transactionele Analyse) en de LVSC (Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching) is van toepassing op mij als persoonlijke coach-counselor, teamcoach en supervisor.

Persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens neem ik op in de begeleidingsovereenkomst:

 Voor- en achternaam
 Adres, postcode, woonplaats
 Telefoonnummer(s)
 Emailadres
 Geboortedatum
 Geslacht
 Burgerlijke staat
 Beroep
 Gezinssituatie
 Overige informatie die u zelf actief verstrekt ten behoeve van het hulpverleningstraject.

Persoonlijke gegevens

Welke leg ik vast?

Informatie over uw coach/hulpvraag, uw gezondheid en de voortgang van de gesprekken middels verslaglegging.
Datum van het eerste contact en data van alle afspraken.

Met welke doelen verwerk ik uw persoonsgegevens?

Een goede en efficiënte coachingstraject / hulpverlening.
Het onderhouden van contact.
Facturering.
Nakoming van wettelijke verplichtingen waaronder belastingaangifte.
Het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing en supervisie.

Cliëntendossier, beveiliging en bewaartermijn

Voor goede hulpverlening is het noodzakelijk dat ik, als uw coach en hulpverlener, een cliëntendossier aanleg.

Dit cliëntendossier is vertrouwelijk en van belang om de voortgang van de coaching/hulpverlening te kunnen monitoren.

Bijvoorbeeld uw huisarts.

Ook voor overleg met een andere coach of hulpverlener, wordt vooraf om uw expliciete toestemming gevraagd en wordt besproken met welk doel dit overleg nodig is en wat er besproken gaat worden.

Ik doe geen verslaglegging aan derden.

Beveiliging

Persoonsgegevens en relevante informatie die voortkomt uit de gesprekken zullen in een cliëntendossier worden bijgehouden (niet digitaal).

Bewaartermijn

De gegevens in het cliëntendossier bewaar ik drie jaar, ingaand na afloop van de laatste afspraak.

Hoe zit het met mijn beroepsgeheim en het delen van persoonsgegevens met derden?

Beroepsgeheim

Voor mij als coach/hulpverlener geldt op grond van de beroepscode een geheimhoudingsplicht.

Het dossier is vertrouwelijk en voor eigen gebruik. Ik garandeer geheimhouding, mits het verenigbaar is met de meldplicht, volgens de meldcode die ik als hulpverlener heb. Ook houd ik me aan de gedragscode voor T.A. coach/counseler vanuit de N.V.T.A.

Delen met derden

Het verstrekken van gegevens in verband met de behandeling, of overleg met andere coach/hulpverlener gebeurt altijd pas na schriftelijke toestemming van de cliënt.

 Andere hulpverleners

Om andere hulpverleners te informeren, bijvoorbeeld als de begeleiding is afgerond of bij een verwijzing naar een andere hulpverlener. Idem m.b.t. andere coaches.

 Opdrachtgevers

Zoals aangegeven vindt er geen verslaglegging aan derden plaats, met uitzondering van het contract voorstel wanneer de werkgever, opdrachtgever is van het coachingstraject. Dit voorstel zal eerst door u gelezen en gefiatteerd worden alvorens het naar de opdrachtgever verstuurd wordt.

Mocht er om een andere reden vraag zijn om verslaglegging dan zal ook dit altijd in expliciet overleg zijn en met fiat van u.

  Facturen

Voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opmaken.

 Intervisie en supervisie

Ook kunnen gegevens in  geanonimiseerde vorm gebruikt worden tijdens intercollegiale toetsing en supervisie om zo de kwaliteit van mijn professionaliteit te waarborgen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet schriftelijk om toestemming vragen.

Wat zijn uw rechten?

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, of te verwijderen.

U hebt het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij.

Hoe zit het met mijn website?

Mijn website verzamelt geen gegevens en plaatst geen cookies.

Welke beveiligingsmaatregelen van uw persoonsgegevens zijn er nog meer getroffen?

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en heb passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Persoonlijke Begeleiding Hanneke de Jong kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd.

Wijzigingen privacyverklaring is voor het laatste aangepast op 21 november 2023

Individuele Coaching Hanneke de Jong